Töötasu hüvitis eriolukorras

Määratlemata
Hüvitise põhimõtted Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest:      Tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga; Tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda; Tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või alampalgani. Tööandja peab vastama neile tingimustele selle kuu seisuga, mille eest töötasu hüvitist taotletakse. Töötajad peavad olema tööl töölepinguga. Hüvitist saavad taotleda nii era- kui avaliku sektori tööandjad, sõltumata ettevõtte suurusest. Hüvitist makstakse neile töötajatele, kellele ei ole tööandjal kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud. Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot. Töötukassalt ja…
Read More

Компенсация заработной платы

Määratlemata
Условия получения компенсации Компенсация выплачивается тогда, когда работодатель находится в ситуации, которая соответствует по крайне мере двум условиям:      Oборот или доход работодателя в том месяце, за который подается ходатайство о компенсации, снизился по крайней мере на 30% по сравнению с оборотом или доходом того же месяца прошлого года;     Pаботодатель не может дать работу в согласованном объеме по крайней мере 30% работникам;      Pаботодатель снизил по крайней мере 30% работникам заработную плату не менее чем на 30% или до размера минимальной зарплаты.  Ходатайствовать о компенсации могут ходатайствовать работодатели как частного, так и публичного сектора, независимо от размера предприятия.
Read More

Teetasu 2018!

Määratlemata
Alates 01.01.2018 tuleb maksta teekasutustasu kõikide üle 3,5 tonniste veoautode eest, mis sõidavad avalikult kasutatavate teede võrgustikul. SEDA SAATE TEHA SIIN https://www.teetasu.ee/
Read More

Maksuvaba tulu 2018

Määratlemata
Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. 2018. aastal: aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas, aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400), aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0. Tulu summa on töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu. Tulu summana arvestatakse brutotöötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensionimakse. Samuti arvestatakse tulu summana muud brutotasud, mis maksustatakse tulumaksu kinnipidamise teel. Nii näiteks kujuneb aastatuluga 17 100 eurot maksuvaba tulu 4500 eurot, aastatuluga 19 800 eurot maksuvaba tulu 3000 eurot ning aastatuluga 22 500 eurot maksuvaba tulu 1500 eurot aastas. Mida peetakse aastatuluks? Aastatulu hulka arvestatakse: tulumaksuga maksustatav tulu (sh…
Read More

Maksukorralduse seaduse muudatus

Määratlemata
Hea teada! Maksukorralduse seaduse § 27 lõigetes 3,5 ja 6 muudatus annab käesoleva aasta aprillist veelgi rohkem infot maksukohustuslase ja käibemaksukohustuslase kohta, seega jõustunud muudatuses lisandus avalikku infot ka käivetest, töötamise registris registreeritud töötajate arvust, mida varem ei avalikustatud kvartalite lõikes. Avalikke andmeid saab nii otse Maksu- ja Tolliameti lehelt kui ka teistelt teenuseosutajatelt
Read More